SP38r

در SP38r فراهم می کند راه حل برای پاسخ سریع و اضطراری مورد نیاز این سرویس ها به عنوان امنیت دریایی و گارد ساحلی operstaions.