اخبار

نمایی از پل

از طرف خدمه کل بین المللی در دریا فانتوم ما می خواهم به شما خوش آمد در داخل.

وقتی که من یک پسر بچه بود که من می خواهم دوچرخه من و بروید "splorin. با تشکر به برخی از پدر و مادر درک بسیار و سمت جاهای تعیینشده از بیل عموی من دیوانه، کنجکاوی من بزرگ شده جهش و مرزهای قانع کننده من برای سرمایه گذاری به بعد و به سمت بالا. این جستجو برای "کشورهای ناشناخته" کاهش خواهد یافت و هرگز به من منجر به یک زندگی از اکتشافات عظیم، هم دنیوی و معنوی است.

این است که با روح من با برادرم از یکی دیگر از مادر دیوید Borman همکاری و همراه با خانواده های ما در حال حاضر در بزرگترین ماجرای زندگی ما آغاز کرده است. این سایت راه ما را قادر می سازد هر کس در این ماجراجویی بزرگ است و امیدوارم که شما قبول دعوت ما برای آمدن splorin با ما آنلاین و در زندگی!

در / تا،

کاپیتان زنو