اثرات زیست محیطی

[PLAYLIST یافت نشد]

رتبه بندی CO2 نوع حمل و نقل

پایداری رتبه: BY MODE
رتبهحالتمسیر صلح / گالCO2 گرم / نفر مایل
01موتور مربی184.456
02وان استخر101.9101
03Seaphantom72c73.5102.27
04Seaphantom7273.5115.4
05ریلی سنگین155.3156
06Seaphantom54ce48156.6
07Seaphantom54c45167.04
08Seaphantom54e48176.71
09راه آهن رفت و آمد85.8177
10بین راه آهن66179
11اتومبیل استخر - 255.4185
12Seaphantom5445188.49
13راه آهن نور120.5202
14برانکارد اتوبوس104.4233
15اتومبیل - میانگین سفر43.8235
16مسافرت هوایی داخلی42.3243
17حمل و نقل اتوبوس32.5299
18اتومبیل - 127.7371
19قایق فری12.6818
20پاسخ به تقاضا9.51063