ضربه: حمل و نقل سریع

پیش بینی: حمل و نقل سریع

تاثیر در بازار حمل و نقل سریع

پتانسیل درآمد خالص سالانه سهم بازار

FAST حمل و نقل: خلاصه بازار پیش بینی
 
 
سهم بازارسهممخازندرآمد SPهزینه SPدرآمد حاصل از SP خالصسود / کشتی
1٪ سهم1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
2٪ سهم2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
3٪ سهم3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
4٪ سهم5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
5٪ سهم6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

پیش بینی صورت سود و زیان

FAST حمل و نقل: صورت سود و زیان پیش بینی شده
 
 
# از قایق های مستقر3061115213384
سهم بازار0.04٪0.07٪0.13٪0.24٪0.42٪
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
حراجی48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
هزینه های عملیاتی-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
حاشیه ناخالص26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
استهلاک-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G & A-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
درآمد حاصل از بهره164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
هزینه بهره-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
درآمد حاصل از Pretax18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
مالیات بر درآمد-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
سود خالص12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
استهلاک777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
درآمد حاصل از بهره-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
هزینه بهره2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
مالیات بر درآمد5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
سود خالص21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

پیش بینی ترازنامه

FAST حمل و نقل: پیش بینی BALANCE SHEET
 
 
 
 
 
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
دارایی
دارایی های جاری
بررسی / پس انداز8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
حسابهای دریافتنی481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
فهرست91,000185,000348,000643,0001,157,000
سایر داراییهای جاری25,00025,00025,00025,00025,000
جمع داراییهای جاری8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
دارایی های ثابت
هزینه91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd DEPR-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
خالص داراییهای ثابت90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
کل دارایی های99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
بدهی و ارزش ویژه
بدهی ها
بدهی های جاری
حساب های قابل پرداخت220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
سایر بدهیهای جاری50,00050,00050,00050,00050,000
جمع بدهیهای جاری270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
بلند مدت بدهی81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
بدهی ها81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
انصاف
سهام عادی500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
اضافی در سرمایه پرداخت شده4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
سود (زیان) انباشته12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
حقوق صاحبان سهام مجموع17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
جمع بدهیها و ارزش ویژه99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

پیش بینی جریان وجوه نقد

FAST حمل و نقل: پیش بینی جریان وجوه نقد
 
 
 
 
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
فعالیت های عملیاتی
سود خالص12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
تنظیمات برای آشتی دادن سود خالص
نقدی خالص ارائه شده توسط عملیات:
تغییر در:
حسابهای دریافتنی-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
حساب های قابل پرداخت220,325232,149417,612789,8111,422,368
سایر داراییهای جاری-25,000----
استهلاک777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
فهرست-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
بدهی دیگر50,000----
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
سرمایه گذاری فعالیت های
تجهیزات-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های سرمایه گذاری-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
فعالیت های مالی
استقراض محدود90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
Paydowns LTD-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
مشارکت سهام5,000,0003,000,0002,000,000--
پرداخت سود سهام-----
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های تامین مالی86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
افزایش نقدی خالص به مدت8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
مانده وجه نقد در آغاز دوره-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
مانده وجه نقد در پایان دوره8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

خلاصه