ضربه: سریع سازه های دریایی

پیش بینی: سریع خدمات دریایی

تاثیر بر روی بازار به سرعت در فلات قاره

پتانسیل درآمد خالص سالانه سهم بازار

خدمات دریایی FAST: خلاصه بازار پیش بینی
 
اشتراک گذاریHelosدرآمد / کشتی / مودرامدهزینهسود خالص
10٪ سهم110190,075250,898,37097,841,400153,056,970
20٪ سهم218190,124497,363,828193,950,075303,413,753
30٪ سهم326190,140743,829,285290,058,750453,770,535

پیش بینی صورت سود و زیان

خدمات دریایی FAST: صورت سود و زیان پیش بینی شده
 
# از قایق های مستقر2577180335542
سهم بازار
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
حراجی51,648,805160,669,101383,101,909734,385,0761,223,814,366
هزینه های عملیاتی-18,360,428-57,115,620-136,187,375-261,063,633-435,048,906
حاشیه ناخالص33,288,376103,553,481246,914,534473,321,443788,765,460
استهلاک-214,444-2,997,778-8,491,111-18,746,667-33,362,222
G & A-3,672,086-11,423,124-27,237,475-52,212,727-87,009,781
درآمد حاصل از بهره536,6891,872,9314,628,17510,431,03520,847,620
هزینه بهره-724,128-2,866,339-6,997,747-13,422,225-21,641,937
درآمد حاصل از Pretax29,214,40788,139,171208,816,376399,370,860667,599,139
مالیات بر درآمد-7,303,602-22,034,793-52,204,094-99,842,715-166,899,785
سود خالص21,910,80666,104,378156,612,282299,528,145500,699,354
استهلاک214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
درآمد حاصل از بهره-536,689-1,872,931-4,628,175-10,431,035-20,847,620
هزینه بهره724,1282,866,3396,997,74713,422,22521,641,937
مالیات بر درآمد7,303,60222,034,79352,204,09499,842,715166,899,785
سود خالص29,616,29192,130,357219,677,059421,108,717701,755,679

پیش بینی ترازنامه

خدمات دریایی FAST: ترازنامه پیش بینی شده
 
 
 
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
دارایی
دارایی های جاری
بررسی / پس انداز26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838
حسابهای دریافتنی516,4881,606,6913,831,0197,343,85112,238,144
فهرست57,000177,000417,000774,0001,251,000
سایر داراییهای جاری25,00025,00025,00025,00025,000
جمع داراییهای جاری27,432,92568,620,828168,869,616365,098,026698,939,981
دارایی های ثابت
هزینه57,000,000177,000,000417,000,000774,000,0001,251,000,000
Acc'd DEPR-214,444-3,212,222-11,703,333-30,450,000-63,812,222
خالص داراییهای ثابت56,785,556173,787,778405,296,667743,550,0001,187,187,778
کل دارایی های84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759
بدهی و ارزش ویژه
بدهی ها
بدهی های جاری
حساب های قابل پرداخت183,604571,1561,361,8742,610,6364,350,489
سایر بدهیهای جاری50,00050,00050,00050,00050,000
جمع بدهیهای جاری233,604621,1561,411,8742,660,6364,400,489
بلند مدت بدهی20,689,36561,206,037138,729,578244,762,571373,578,496
بدهی ها20,922,96961,827,193140,141,452247,423,208377,978,985
انصاف
سهام عادی4,686,24111,457,00325,055,42345,310,81172,450,755
اضافی در سرمایه پرداخت شده42,176,167103,113,023225,498,808407,797,300652,056,795
سود (زیان) انباشته16,433,10466,011,388183,470,599408,116,708783,641,224
حقوق صاحبان سهام مجموع63,295,512180,581,413434,024,830861,224,8191,508,148,774
جمع بدهیها و ارزش ویژه84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759

پیش بینی جریان وجوه نقد

خدمات دریایی FAST: پیش بینی جریان وجوه نقد
 
 
 
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
فعالیت های عملیاتی
سود خالص12,611,57018,015,80946,559,44288,953,027195,566,271
تنظیمات برای آشتی دادن سود خالص
نقدی خالص ارائه شده توسط عملیات:
تغییر در:
حسابهای دریافتنی-516,488-1,090,203-2,224,328-3,512,832-4,894,293
حساب های قابل پرداخت183,604387,552790,7181,248,7631,739,853
سایر داراییهای جاری-25,000
استهلاک214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
فهرست-57,000-120,000-240,000-357,000-477,000
بدهی دیگر50,000
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی21,760,36668,279,505163,429,783315,653,743530,430,136
سرمایه گذاری فعالیت های
تجهیزات-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های سرمایه گذاری-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
فعالیت های مالی
استقراض محدود24,137,59251,292,383103,015,794153,446,120205,600,560
Paydowns LTD-3,448,227-10,775,711-25,492,253-47,413,127-76,784,636
مشارکت سهام46,862,40867,707,617135,984,206202,553,880271,399,440
پرداخت سود سهام-5,477,701-16,526,095-39,153,070-74,882,036-125,174,839
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های تامین مالی62,074,07191,698,195174,354,677233,704,837275,040,526
افزایش نقدی خالص به مدت26,834,43739,977,70097,784,459192,358,579328,470,662
مانده وجه نقد در آغاز دوره-26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176
مانده وجه نقد در پایان دوره26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838

خلاصه