تاثیر: سریع تفریحی

پیش بینی: سریع و تفریحی

تاثیر بر بازار تفریحی سریع

پتانسیل درآمد خالص سالانه سهم بازار

FAST TOURING: خلاصه طرح ریزی بازار
 
 
 
 
سهم بازارمسافرانصلح / روزاجرا / روزقایقصلح / اجرادرآمد کلهزینه کلسود خالص
بالغ 201018,418,1571,307,689,133
10٪ سهم1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20٪ سهم3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30٪ سهم5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

پیش بینی صورت سود و زیان

FAST TOURING: شخصی درآمد پیش بینی شده
 
# از قایق های مستقر104070100127
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
حراجی10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
هزینه های عملیاتی-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
حاشیه ناخالص6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
استهلاک-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
درآمد حاصل از بهره85,916197,770241,698276,926382,671
هزینه بهره-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
درآمد حاصل از Pretax4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
مالیات بر درآمد-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
سود خالص3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
استهلاک256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
درآمد حاصل از بهره-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
هزینه بهره900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
مالیات بر درآمد1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
سود خالص5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

پیش بینی ترازنامه

FAST TOURING: ترازنامه پیش بینی شده
 
 
تحقیق 4
 
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
دارایی
دارایی های جاری
بررسی / پس انداز4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
حسابهای دریافتنی102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
فهرست30,250120,500210,625300,750381,750
سایر داراییهای جاری25,00025,00025,00025,00025,000
جمع داراییهای جاری4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
دارایی های ثابت
هزینه30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd DEPR-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
خالص داراییهای ثابت29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
کل دارایی های34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
بدهی و ارزش ویژه
بدهی ها
بدهی های جاری
حساب های قابل پرداخت38,485155,480277,531408,367534,185
سایر بدهیهای جاری50,00050,00050,00050,00050,000
جمع بدهیهای جاری88,485205,480327,531458,367584,185
بلند مدت بدهی26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
بدهی ها26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
انصاف
سهام عادی500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
اضافی در سرمایه پرداخت شده4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
سود (زیان) انباشته3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
حقوق صاحبان سهام مجموع8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
جمع بدهیها و ارزش ویژه34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

پیش بینی جریان وجوه نقد

FAST TOURING: پیش بینی جریان وجوه نقد
 
 
 
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
فعالیت های عملیاتی
سود خالص3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
تنظیمات برای آشتی دادن سود خالص
نقدی خالص ارائه شده توسط عملیات:
تغییر در:
حسابهای دریافتنی-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
حساب های قابل پرداخت38,485116,995122,051130,836125,818
سایر داراییهای جاری-25,000----
استهلاک256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
فهرست-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
بدهی دیگر50,000----
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
سرمایه گذاری فعالیت های
تجهیزات-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های سرمایه گذاری-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
فعالیت های مالی
استقراض محدود30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
Paydowns LTD-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
مشارکت سهام5,000,0003,000,0002,000,000--
پرداخت سود سهام-----
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های تامین مالی31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
افزایش نقدی خالص به مدت4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
مانده وجه نقد در آغاز دوره-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
مانده وجه نقد در پایان دوره4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

خلاصه