تاثیر: سریع تفریحی

پیش بینی: سریع و تفریحی

[jwplayer config = "تک" playlistid = "1259"]

تاثیر بر بازار تفریحی سریع

پتانسیل درآمد خالص سالانه سهم بازار

[جدول ID = 41 /]

پیش بینی صورت سود و زیان

[جدول ID = 24 /]

پیش بینی ترازنامه

[جدول ID = 25 /]

پیش بینی جریان وجوه نقد

[جدول ID = 26 /]

خلاصه