ایالات دریا

Seaphantom: دریای ایالات

ایالات دریا

در حالی که ما در عامل در 1,500 بالا از پورت 32,000 جهان را برنامه ریزی، ما می دانیم وجود خواهد داشت زمان و مکان که در آن ایالات دریا مانع توانایی ما را برای در مد امن / موقع عمل، به عنوان مثال، امواج متوسط ​​بالا فوت 8-10 (2.4 -3.0 متر)

با استفاده از نقشه های ارائه شده توسط NOAA و دیگران، ما را در مناطقی که در آن این خواهد بود که مورد شناسایی. بدون بررسی مسیرهای بالقوه در جزئیات، ما در حال حاضر در پیش بینی ما این است که بدترین سناریو مورد٪ 10 هر بازار جهانی خواهد شد در دسترس نیست با توجه به شرایط دریا جانبی را محاسبه کنید.


ارتفاع موج


دریای راهنمای امور خارجهموج قد