تاثیر: آکادمی

پیش بینی: آکادمی

تاثیر در آکادمی محلی بازارهای پرواز دریایی

پتانسیل درآمد خالص سالانه سهم بازار

فرضیات
 
 
 
 
 
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
بنادر26140313475579
قایق (/ بندر 4)1035611,2511,9002,315
خلبانان2581,4023,1264,7505,787
خلبانان / چهارم653517821,1881,447
کلاس های درس11368
آموزش1491417

پیش بینی صورت سود و زیان

آکادمی دریایی پرواز: صورت سود و زیان پیش بینی شده
 
# دانشجویان2581,4023,1264,7505,787
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
حراجی5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
هزینه های عملیاتی-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
حاشیه ناخالص5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
استهلاک-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
درآمد حاصل از بهره149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
هزینه بهره-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
درآمد حاصل از Pretax4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
مالیات بر درآمد-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
سود خالص2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
استهلاک30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
درآمد حاصل از بهره-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
هزینه بهره108,675320,250525,875717,150892,675
مالیات بر درآمد1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
سود خالص4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

پیش بینی ترازنامه

آکادمی دریایی پرواز: ترازنامه پیش بینی شده
 
 
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
دارایی
دارایی های جاری
بررسی / پس انداز7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
حسابهای دریافتنی53,411290,227647,167983,3251,197,973
فهرست3,4507,10011,15015,20019,650
سایر داراییهای جاری25,00025,00025,00025,00025,000
جمع داراییهای جاری7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
دارایی های ثابت
هزینه3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd DEPR-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
خالص داراییهای ثابت3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
کل دارایی های10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
بدهی و ارزش ویژه
بدهی ها
بدهی های جاری
حساب های قابل پرداخت2,06410,07022,51934,47741,958
سایر بدهیهای جاری50,00050,00050,00050,00050,000
جمع بدهیهای جاری52,06460,07072,51984,47791,958
بلند مدت بدهی3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
بدهی ها3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
انصاف
سهام عادی500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
اضافی در سرمایه پرداخت شده4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
سود (زیان) انباشته2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
حقوق صاحبان سهام مجموع7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
جمع بدهیها و ارزش ویژه10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

پیش بینی جریان وجوه نقد

آکادمی دریایی پرواز: پیش بینی جریان وجوه نقد
 
 
 
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
فعالیت های عملیاتی
سود خالص2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
تنظیمات برای آشتی دادن سود خالص
نقدی خالص ارائه شده توسط عملیات:
تغییر در:
حسابهای دریافتنی-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
حساب های قابل پرداخت2,0648,00612,44911,9577,481
سایر داراییهای جاری-25,000----
استهلاک30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
فهرست-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
بدهی دیگر50,000----
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
سرمایه گذاری فعالیت های
تجهیزات-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های سرمایه گذاری-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
فعالیت های مالی
استقراض محدود3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
Paydowns LTD-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
مشارکت سهام5,000,0003,000,0002,000,000--
پرداخت سود سهام-----
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های تامین مالی8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
افزایش نقدی خالص به مدت7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
مانده وجه نقد در آغاز دوره-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
مانده وجه نقد در پایان دوره7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

خلاصه