تاثیر: آکادمی

پیش بینی: آکادمی

تاثیر در آکادمی محلی بازارهای پرواز دریایی

پتانسیل درآمد خالص سالانه سهم بازار

[جدول ID = 27 /]

پیش بینی صورت سود و زیان

[جدول ID = 29 /]

پیش بینی ترازنامه

[جدول ID = 30 /]

پیش بینی جریان وجوه نقد

[جدول ID = 31 /]

خلاصه