تاثیر اقتصادی: آیرودینامیک دریایی

پیش بینی: هوایی دریایی طراحی و ساخت

تاثیر محلی از طراحی و ساخت

پتانسیل درآمد خالص سالانه سهم بازار

[جدول ID = 44 /]

پیش بینی صورت سود و زیان

[جدول ID = 33 /]

پیش بینی ترازنامه

[جدول ID = 34 /]

پیش بینی جریان وجوه نقد

[جدول ID = 35 /]

خلاصه