تاثیر اقتصادی: آیرودینامیک دریایی

پیش بینی: هوایی دریایی طراحی و ساخت

تاثیر محلی از طراحی و ساخت

پتانسیل درآمد خالص سالانه سهم بازار

D & M: خلاصه بازار پیش بینی
 
سهم بازارقایقهزینه کلدرآمد کلسود خالص
30,720,000,000
10٪ سهم1,0242,672,640,0003,072,000,000399,360,000
20٪ سهم2,0485,345,280,0006,144,000,000798,720,000
30٪ سهم3,0728,017,920,0009,216,000,0001,198,080,000

پیش بینی صورت سود و زیان

D & M: صورت سود و زیان پیش بینی شده
 
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
حراجی123,000,000672,000,0001,500,000,0002,280,000,0002,778,000,000
هزینه های عملیاتی-90,058,500-495,144,000-1,106,550,000-1,682,460,000-2,049,831,000
حاشیه ناخالص32,941,500176,856,000393,450,000597,540,000728,169,000
استهلاک-52,778-740,278-2,048,611-3,629,167-5,119,097
G & A-16,951,500-89,496,000-198,450,000-301,140,000-367,029,000
درآمد حاصل از بهره288,8771,789,4985,678,83212,439,66121,625,980
هزینه بهره-84,000-483,000-1,113,000-1,722,000-1,932,000
درآمد حاصل از Pretax16,142,09987,926,220197,517,221303,488,494375,714,883
مالیات بر درآمد-4,842,630-26,377,866-59,255,166-91,046,548-112,714,465
سود خالص11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
استهلاک52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
درآمد حاصل از بهره-288,877-1,789,498-5,678,832-12,439,661-21,625,980
هزینه بهره84,000483,0001,113,0001,722,0001,932,000
مالیات بر درآمد4,842,63026,377,86659,255,16691,046,548112,714,465
سود خالص15,990,00087,360,000195,000,000296,400,000361,140,000

پیش بینی ترازنامه

D & M: ترازنامه پیش بینی شده
 
 
 
 
 
 
پیش بینیپیش بینیپیش بینیپیش بینیپیش بینی
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
دارایی
دارایی های جاری
بررسی / پس انداز14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483
حسابهای دریافتنی1,230,0006,720,00015,000,00022,800,00027,780,000
فهرست4,00016,25031,50049,75059,000
سایر داراییهای جاری25,00025,00025,00025,00025,000
جمع داراییهای جاری15,702,83281,792,319223,967,045435,947,258696,090,483
دارایی های ثابت
هزینه4,000,00016,250,00031,500,00049,750,00059,000,000
Acc'd DEPR-52,778-793,056-2,841,667-6,470,833-11,589,931
خالص داراییهای ثابت3,947,22215,456,94428,658,33343,279,16747,410,069
دارایی های دیگر-----
کل دارایی های19,650,05497,249,264252,625,378479,226,424743,500,552
بدهی و ارزش ویژه
بدهی ها
بدهی های جاری
حساب های قابل پرداخت900,5854,951,44011,065,50016,824,60020,498,310
سایر بدهیهای جاری50,00050,00050,00050,00050,000
جمع بدهیهای جاری950,5855,001,44011,115,50016,874,60020,548,310
بلند مدت بدهی2,400,00011,400,00020,400,00028,800,00026,400,000
بدهی ها3,350,58516,401,44031,515,50045,674,60046,948,310
انصاف
سهام عادی500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
اضافی در سرمایه پرداخت شده4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
سود (زیان) انباشته11,299,46972,847,824211,109,878423,551,824686,552,242
حقوق صاحبان سهام مجموع16,299,46980,847,824221,109,878433,551,824696,552,242

پیش بینی جریان وجوه نقد

D & M: پیش بینی جریان وجوه نقد
 
 
 
 
 
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
فعالیت های عملیاتی
سود خالص11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
تنظیمات برای آشتی دادن سود خالص
نقدی خالص ارائه شده توسط عملیات:
تغییر در:
حسابهای دریافتنی-1,230,000-5,490,000-8,280,000-7,800,000-4,980,000
حساب های قابل پرداخت900,5854,050,8556,114,0605,759,1003,673,710
سایر داراییهای جاری-25,000----
استهلاک52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
فهرست-4,000-12,250-15,250-18,250-9,250
بدهی دیگر50,000----
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی11,043,83260,837,237138,129,476214,011,963266,803,975
سرمایه گذاری فعالیت های
تجهیزات-4,000,000-12,250,000-15,250,000-18,250,000-9,250,000
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های سرمایه گذاری-4,000,000-12,250,000-15,250,000-18,250,000-9,250,000
فعالیت های مالی
استقراض محدود3,000,00012,000,00015,000,00018,000,0009,000,000
Paydowns LTD-600,000-3,000,000-6,000,000-9,600,000-11,400,000
مشارکت سهام5,000,0003,000,0002,000,000--
پرداخت سود سهام-----
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های تامین مالی7,400,00012,000,00011,000,0008,400,000-2,400,000
افزایش نقدی خالص به مدت14,443,83260,587,237133,879,476204,161,963255,153,975
مانده وجه نقد در آغاز دوره-14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508
مانده وجه نقد در پایان دوره14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483

خلاصه