بدون درز حمل و نقل: زیستگاه سازمان ملل متحد

نوآوری: زیستگاه ITF / سازمان ملل متحد

بیانیه آندره Dzikus

رهبر

UN-HABITAT

واحد تحرک شهری