حمل و نقل بدون درز: OTIF

نوآوری: ITF / OTIF

"بیش از٪ 40 از زمان حمل و نقل در طول جاده ابریشم ... در مرزهای به دلیل روش نامناسب از دست داده است."

بیانیه استفان Schimming

دبیرکل

OTIF

سازمان بین دولتی برای حمل بین المللی ریلی