حمل و نقل بدون درز: UIC

نوآوری: ITF / UIC

... بهترین مزایای استفاده از هر حالت باید بهینه سازی شده را به آنها مکمل ...

بیانیه ژان پیر Loubinoux

مدیر کل

UIC

اتحادیه بین المللی راه آهن