آکادمی دریایی پرواز

فرهنگستان

آکادمی پرواز دریانوردی

آکادمی دریایی پرواز

آکادمی SPI پرواز دریایی قطار و گواهی خلبانان، خدمه، مکانیک و پرسنل تولید که مایل به تبدیل شدن به گواهی دریا تیم عملیات فانتوم.