حمل و نقل بدون درز

نوآوری: ITF

انجمن حمل و نقل بین المللی

برای بررسی در اجلاس 2012 در حمل و نقل بدون درز