تکینگی Seaphantom

مقالات: نظریه ها

تکینگی Seaphantom

کتابخانه

در ریاضیات، یک نقطه تکین به طور کلی در یک نقطه که در آن یک جسم ریاضی تعریف نشده است، و یا یک نقطه از یک مجموعه استثنایی که در آن با شکست مواجه می شود در برخی از راه های خاص به خوبی رفتار شده است.

بسیاری از نظریه ها در فیزیک تکین ریاضی از یک نوع و یا یکی دیگر از.

معادلات این نظریه های فیزیکی پیش بینی می کنند که توپ از جرم برخی از کمیت بی نهایت می شود و یا افزایش بدون محدودیت است.

تکینگی Seaphantom اشاره به این مفهوم است که به عنوان یکی از پیشرو در جهان فن آوری های انبوه مخل، Seaphantom ایجاد خواهد شد تغییر پارادایم اثر که به همین ترتیب بدون محدودیت را افزایش می دهد.

تکینگی