محلول آبی

مقالات: نظریه ها

محلول آبی

کتابخانه

یک محلول آبی یک راه حل که در آن حلال است آب است. این است که معمولا در معادلات شیمیایی با الحاق (آق) به فرمول های مربوطه، مانند نمک طعام (آق)، نشان داده شده است.

کلمه آبی به معنای مربوط به، مربوط به، شبیه به، و یا محلول در آب است. آب یک حلال عالی و نیز به طور طبیعی فراوان، آن را حلال همه جا حاضر در شیمی است.

در مورد ما، ما با اشاره به

مشکلات زنجیره تامین جهانی، به ویژه در شرایط زوال زیرساخت ها، پایداری، آلودگی هوا و تراکم. این مشکلات را "حل" متناسب با استفاده از ارزان قیمت، سرعت بالا، بهره وری سوخت منتقله از آب سیستم های حمل و نقل از جمله Seaphantom.

NaH2O