خط کروز فاکتوریل

مقالات: نظریه ها

خط کروز فاکتوریل

کتابخانه

در ریاضیات فاکتوریل یک عدد صحیح غیر منفی N، مشخص شده توسط N!، محصول تمام اعداد صحیح مثبت کمتر از یا برابر با N است. به عنوان مثال، ارزش از 0! 1 است، با توجه به کنوانسیون برای یک محصول خالی است. [1]

عملیات فاکتوریل در بسیاری از مناطق مختلف ریاضیات مواجه می شوند، به ویژه در

ترکیبیات، جبر و آنالیز ریاضی است. اساسی ترین آن پیدایش این واقعیت است که N وجود دارد! راه هایی به ترتیب اشیاء N مجزا را به یک رشته (به عنوان مثال، جایگشت از مجموعه ای از اشیاء). این حقیقت حداقل به عنوان اوایل به عنوان قرن 12th، به علمای هند شناخته شده بود. [2] نماد N! شده توسط مسیحی Kramp در 1808 معرفی شده است.

فاکتوریل